Loading...
Pierwsza Pomoc 2018-02-14T21:25:23+00:00

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grążącym bezpośrednim niebezpieczeństwem  utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

(Kodeks karny)

Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.

Osoba może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia.

(Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 r.)

Ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w OSP Kłobuczyno

 • Bobrowski Karol

 • Borkowska Ewa

 • Borkowski Tadeusz

 • Bronk Dominika

 • asp. Bronk Marek

 • Dziemiński Tomasz

 • Furman Dariusz

 • Kreft Dariusz

 • Lamkiewicz-Czechowska Mariola

 • st. ogn. Płotka Adam

 • Słowik Joanna

Pierwsza pomoc w minutę

Kto może być ratownikiem KPP?

Ratownikiem może być osoba

 1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. będąca członkiem, zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 3. posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 4. której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach KPP

 1. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
 2. tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
 3. unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
 4. ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
 5. prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 6. stosowanie tlenoterapii biernej;
 7. ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 8. wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 9. prowadzenie wstępnej segregacji medycznej.

Numery alarmowe w Polsce

 • 997 – Policja

 • 998 – Straż pożarna

 • 999 – Pogotowie ratunkowe

 • 112 – Jednolity numer alarmowy Unii Europejskiej

 • 985 lub 601 100 300 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 • 601 100 300 – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 • 601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Przy zgłaszaniu wezwania należy podać (istotna kolejność):

 • Miejsce zdarzenia

 • Rodzaj zdarzenia (wypadek drogowy, wypadek w pracy, etc.)

 • Liczbę poszkodowanych

 • Stan poszkodowanych

 • Imię i nazwisko wzywającego pomocy

 • Numer telefonu, z którego dzwonimy

Po podaniu wszystkich informacji należy poczekać na dodatkowe pytania dyspozytora i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.